Skip to main content

Print all possible strings of length N in a set

Here given code implementation process.

/*
  Java program
  Print all possible strings of length N in a set 
*/
public class Combinations
{
  public void result(char[] record, String output, int n, int size)
  {
    if (n == 0)
    {
      // Display output
      System.out.println(output);
      return;
    }
    for (int i = 0; i < size; ++i)
    {
      // Find result using recursion
      result(record, output + record[i], n - 1, size);
    }
  }
  public static void main(String[] args)
  {
    Combinations task = new Combinations();
    // record element
    char[] record = {
      'A' , 'B'
    };
    // Get number of element in record set
    int size = record.length;
    // Length of generated string
    int n = 4;
    task.result(record, "", n, size);
  }
}

input

AAAA
AAAB
AABA
AABB
ABAA
ABAB
ABBA
ABBB
BAAA
BAAB
BABA
BABB
BBAA
BBAB
BBBA
BBBB
// Include header file
#include <iostream>

using namespace std;
/*
  C++ program
  Print all possible strings of length N in a set 
*/
class Combinations
{
	public: void result(char record[], string output, int n, int size)
	{
		if (n == 0)
		{
			// Display output
			cout << output << endl;
			return;
		}
		for (int i = 0; i < size; ++i)
		{
			// Find result using recursion
			this->result(record, output + record[i], n - 1, size);
		}
	}
};
int main()
{
	Combinations *task = new Combinations();
	// record element
	char record[] = {
		'A' , 'B'
	};
	// Get number of element in record set
	int size = sizeof(record) / sizeof(record[0]);
	// Length of generated string
	int n = 4;
	task->result(record, "", n, size);
	return 0;
}

input

AAAA
AAAB
AABA
AABB
ABAA
ABAB
ABBA
ABBB
BAAA
BAAB
BABA
BABB
BBAA
BBAB
BBBA
BBBB
// Include namespace system
using System;
/*
  Csharp program
  Print all possible strings of length N in a set 
*/
public class Combinations
{
	public void result(char[] record, String output, int n, int size)
	{
		if (n == 0)
		{
			// Display output
			Console.WriteLine(output);
			return;
		}
		for (int i = 0; i < size; ++i)
		{
			// Find result using recursion
			this.result(record, output + record[i], n - 1, size);
		}
	}
	public static void Main(String[] args)
	{
		Combinations task = new Combinations();
		// record element
		char[] record = {
			'A' , 'B'
		};
		// Get number of element in record set
		int size = record.Length;
		// Length of generated string
		int n = 4;
		task.result(record, "", n, size);
	}
}

input

AAAA
AAAB
AABA
AABB
ABAA
ABAB
ABBA
ABBB
BAAA
BAAB
BABA
BABB
BBAA
BBAB
BBBA
BBBB
package main
import "fmt"
/*
  Go program
  Print all possible strings of length N in a set 
*/

func result(record[] byte, output string, n int, size int) {
	if n == 0 {
		// Display output
		fmt.Println(output)
		return
	}
	for i := 0 ; i < size ; i++ {
		// Find result using recursion
		result(record, output + string(record[i]), n - 1, size)
	}
}
func main() {
	
	// record element
	var record = [] byte {
		'A',
		'B',
	}
	// Get number of element in record set
	var size int = len(record)
	// Length of generated string
	var n int = 4
	result(record, "", n, size)
}

input

AAAA
AAAB
AABA
AABB
ABAA
ABAB
ABBA
ABBB
BAAA
BAAB
BABA
BABB
BBAA
BBAB
BBBA
BBBB
<?php
/*
  Php program
  Print all possible strings of length N in a set 
*/
class Combinations
{
	public	function result($record, $output, $n, $size)
	{
		if ($n == 0)
		{
			// Display output
			echo($output.
				"\n");
			return;
		}
		for ($i = 0; $i < $size; ++$i)
		{
			// Find result using recursion
			$this->result($record, $output.strval($record[$i]), $n - 1, $size);
		}
	}
}

function main()
{
	$task = new Combinations();
	// record element
	$record = array('A', 'B');
	// Get number of element in record set
	$size = count($record);
	// Length of generated string
	$n = 4;
	$task->result($record, "", $n, $size);
}
main();

input

AAAA
AAAB
AABA
AABB
ABAA
ABAB
ABBA
ABBB
BAAA
BAAB
BABA
BABB
BBAA
BBAB
BBBA
BBBB
/*
  Node JS program
  Print all possible strings of length N in a set 
*/
class Combinations
{
	result(record, output, n, size)
	{
		if (n == 0)
		{
			// Display output
			console.log(output);
			return;
		}
		for (var i = 0; i < size; ++i)
		{
			// Find result using recursion
			this.result(record, output + record[i], n - 1, size);
		}
	}
}

function main()
{
	var task = new Combinations();
	// record element
	var record = ['A', 'B'];
	// Get number of element in record set
	var size = record.length;
	// Length of generated string
	var n = 4;
	task.result(record, "", n, size);
}
main();

input

AAAA
AAAB
AABA
AABB
ABAA
ABAB
ABBA
ABBB
BAAA
BAAB
BABA
BABB
BBAA
BBAB
BBBA
BBBB
#  Python 3 program
#  Print all possible strings of length N in a set 
class Combinations :
	def result(self, record, output, n, size) :
		if (n == 0) :
			# Display output
			print(output)
			return
		
		i = 0
		while (i < size) :
			# Find result using recursion
			self.result(record, output + str(record[i]), n - 1, size)
			i += 1

def main() :
	task = Combinations()
	# record element
	record = ['A', 'B']
	# Get number of element in record set
	size = len(record)
	# Length of generated string
	n = 4
	task.result(record, "", n, size)

if __name__ == "__main__": main()

input

AAAA
AAAB
AABA
AABB
ABAA
ABAB
ABBA
ABBB
BAAA
BAAB
BABA
BABB
BBAA
BBAB
BBBA
BBBB
#  Ruby program
#  Print all possible strings of length N in a set 
class Combinations 
	def result(record, output, n, size) 
		if (n == 0) 
			# Display output
			print(output, "\n")
			return
		end

		i = 0
		while (i < size) 
			# Find result using recursion
			self.result(record, output + record[i].to_s, n - 1, size)
			i += 1
		end

	end

end

def main() 
	task = Combinations.new()
	# record element
	record = ['A', 'B']
	# Get number of element in record set
	size = record.length
	# Length of generated string
	n = 4
	task.result(record, "", n, size)
end

main()

input

AAAA
AAAB
AABA
AABB
ABAA
ABAB
ABBA
ABBB
BAAA
BAAB
BABA
BABB
BBAA
BBAB
BBBA
BBBB
/*
  Scala program
  Print all possible strings of length N in a set 
*/
class Combinations()
{
	def result(record: Array[Char], output: String, n: Int, size: Int): Unit = {
		if (n == 0)
		{
			// Display output
			println(output);
			return;
		}
		var i: Int = 0;
		while (i < size)
		{
			// Find result using recursion
			result(record, output + record(i).toString(), n - 1, size);
			i += 1;
		}
	}
}
object Main
{
	def main(args: Array[String]): Unit = {
		var task: Combinations = new Combinations();
		// record element
		var record: Array[Char] = Array('A', 'B');
		// Get number of element in record set
		var size: Int = record.length;
		// Length of generated string
		var n: Int = 4;
		task.result(record, "", n, size);
	}
}

input

AAAA
AAAB
AABA
AABB
ABAA
ABAB
ABBA
ABBB
BAAA
BAAB
BABA
BABB
BBAA
BBAB
BBBA
BBBB
import Foundation;
/*
  Swift 4 program
  Print all possible strings of length N in a set 
*/
class Combinations
{
	func result(_ record: [Character], 
 				_ output: String, _ n: Int, _ size: Int)
	{
		if (n == 0)
		{
			// Display output
			print(output);
			return;
		}
		var i: Int = 0;
		while (i < size)
		{
			// Find result using recursion
			self.result(record, output + String(record[i]), n - 1, size);
			i += 1;
		}
	}
}
func main()
{
	let task: Combinations = Combinations();
	// record element
	let record: [Character] = ["A", "B"];
	// Get number of element in record set
	let size: Int = record.count;
	// Length of generated string
	let n: Int = 4;
	task.result(record, "", n, size);
}
main();

input

AAAA
AAAB
AABA
AABB
ABAA
ABAB
ABBA
ABBB
BAAA
BAAB
BABA
BABB
BBAA
BBAB
BBBA
BBBB
/*
  Kotlin program
  Print all possible strings of length N in a set 
*/
class Combinations
{
	fun result(record: Array < Char > , 
        output: String, n: Int, size: Int): Unit
	{
		if (n == 0)
		{
			// Display output
			println(output);
			return;
		}
		var i: Int = 0;
		while (i < size)
		{
			// Find result using recursion
			this.result(record, output + record[i].toString(), n - 1, size);
			i += 1;
		}
	}
}
fun main(args: Array < String > ): Unit
{
	val task: Combinations = Combinations();
	// record element
	val record: Array < Char > = arrayOf('A', 'B');
	// Get number of element in record set
	val size: Int = record.count();
	// Length of generated string
	val n: Int = 4;
	task.result(record, "", n, size);
}

input

AAAA
AAAB
AABA
AABB
ABAA
ABAB
ABBA
ABBB
BAAA
BAAB
BABA
BABB
BBAA
BBAB
BBBA
BBBB
Comment

Please share your knowledge to improve code and content standard. Also submit your doubts, and test case. We improve by your feedback. We will try to resolve your query as soon as possible.

New Comment